قیمت خطوط اختصاصی 1000

تعداد ارقامکاربران
غیرسفارشی
کاربران
سفارشی
نمایندگان
غیرسفارشی
نمایندگان
سفارشی
14 رقمی42000 تومان69000 تومان38000 تومان60000 تومان
13 رقمی52000 تومان83000 تومان46000 تومان79000 تومان
12 رقمی106000 تومان192000 تومان100000 تومان186000 تومان
11 رقمی134000 تومان263000 تومان129000 تومان255000 تومان
10 رقمی189000 تومان567000 تومان181000 تومان559000 تومان
9 رقمی438000 تومان825000 تومان420000 تومان817000 تومان
8 رقمی1495000 تومان3400000 تومان1460000 تومان3380000 تومان
7 رقمیاستعلام شوداستعلام شوداستعلام شوداستعلام شود
6 رقمیاستعلام شوداستعلام شوداستعلام شوداستعلام شود

قیمت خطوط اختصاصی 2000

تعداد ارقامکاربراننمایندگان
14 رقمیاستعلام شوداستعلام شود
13 رقمیاستعلام شوداستعلام شود
12 رقمی185000 تومان165000 تومان
11 رقمی230000 تومان215000 تومان
10 رقمی349000 تومان331000 تومان
9 رقمی645000 تومان615000 تومان
8 رقمی1200000 تومان1140000 تومان
7 رقمیاستعلام شوداستعلام شود
6 رقمیاستعلام شوداستعلام شود

قیمت خطوط اختصاصی 3000

تعداد ارقامکاربراننمایندگان
14 رقمی14000 تومان12000 تومان
13 رقمیاستعلام شوداستعلام شود
12 رقمی70000 تومان63000 تومان
11 رقمیاستعلام شوداستعلام شود
10 رقمی86000 تومان77000 تومان
9 رقمیاستعلام شوداستعلام شود
8 رقمیاستعلام شوداستعلام شود
7 رقمیاستعلام شوداستعلام شود
6 رقمیاستعلام شوداستعلام شود

قیمت خطوط اختصاصی 50001

تعداد ارقامکاربران
سفارشی
نمایندگان
سفارشی
14 رقمیرایگانرایگان
13 رقمی18000 تومان14000 تومان
12 رقمی29000 تومان22000 تومان
11 رقمی38000 تومان33000 تومان
10 رقمی61000 تومان53000 تومان
9 رقمی86000 تومان79000 تومان
8 رقمیاستعلام شوداستعلام شود
7 رقمیاستعلام شوداستعلام شود
6 رقمیاستعلام شوداستعلام شود

خطوط 50002 ، 50004 و 50005 نیز در این سامانه با قیمت های مذکور ارائه می گردد.

قیمت خطوط اختصاصی 50009

قیمت این خطوط برای نمایندگان و کاربران رایگان می باشد.